CETEH šestá etapa

04.Srpen 2020

Zdá se, že naše podezření, že za únosem císaře Rudolfa, druhého toho jména, stojí maršálek Russworm, je potvrzené! Ovšem okolnosti, za kterých se nám podařilo toto podezření potvrdit, byly dramatické.

Magistru Kelly byla doručena zlá a výhružná depeše podepsaná právě maršálkem. V depeši byl magistr Kelly označen za pouhého šarlatána a cechovní mistři za naduté slabochy. Maršálek se v depeši také magistru Kelly vysmál ohledně pátrání po císaři v Praze. Maršálek totiž využil příležitosti, že výkvět z vybraných šesti královských měst se toho času nachází právě v Praze, a v duchu rčení „pod svícnem největší tma“ ukryl císaře v některém z šesti měst královských. Ve své nadutosti se svým podlým činem vychloubačně a velkohubě pochlubil.

Magistru Kelly se podařilo vtipným úskokem vyloudit od poslíčka zpráv ještě poštovní depeši, kterou maršálek adresoval nikoliv Kellymu, ale kardinálu Spinelli. Bylo tak odhaleno, že maršálek Russworm se cechů ve skutečnosti velmi obává a je nespokojen s tím, jaké úsilí cechy při pátrání po císaři vynakládají a jaké úspěchy z tohoto úsilí plynou. Maršálek doslova ve své zprávě Spinellimu uvedl, že je potřeba proti cechům zakročit a jejich akceschopnost omezit.

A skutečně! V pondělí ráno měšťané zjistili, že se postrádají nejen cechovní truhlice a erby, ale dokonce i samotní cechovní mistři. Když vypadala situace bezvýchodně, opět přispěchal magistr Kelly s jedním ze svých skvělých plánů. Kellymu se podařilo vypátrat, že zcizené erby a cechovní truhlice se nacházejí nedaleko Pilského mlýna. Zde jsou vězněni a stráženi též cechovní mistři. Jakýkoliv přímý útok na dobře chráněné ležení by byl předem odsouzen k neúspěchu, proto Kelly navrhl, aby cechy zhotovily sobě dva navýsost účinné nápoje – nápoj uspávací a nápoj projímací. Poté již jen stačilo v nestřeženém okamžiku jeden z nápojů podat nepříliš bystré stráži a mistři byli volní. Stejně tak se podařilo získat nazpět cechovní erby a truhlice.

Nezbývá, než zjistit, v jakém cechovním městě je císař proti své vůli držen, do tohoto města se vydat a císaře zachránit. Naše cechy jsou císařova poslední naděje na uchování trůnu. To, co před několika dny začalo jako souboj o císařovu pozornost a výrobu nové císařské koruny, se změnilo v podnik nejvyššího významu a důležitosti – v záchranu císařského majestátu!

Co nám poslední etapa přinese? Dozvíme se brzo….